Bokhult Borgviks bokskog

I Borgvik ligger en av Sveriges nordligaste bokskogar. Området heter Bokhult och består av 4,5 hektar självföryngrad bokskog med enstaka inslag av andra trädsorter, främst björk och ek.

Runt Bokhult finns en vandringsstig. Området har stor betydelse för bygden, dels för kroppslig och själslig rekreation och dels som undervisningselement för den lokala skolan. Artrikedomen är stor vad gäller faunan, örter och vedartade växter.

För att komma till bokskogen följer du den gröna skyltningen från muséet.